Zadbamy o korzystny wynik Twojej sprawy.

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie podziałów majątkowych jest dla nas priorytetem w codziennej pracy kancelarii. Pomagamy i doradzamy jak najkorzystniej przeprowadzić proces podziału majątku po rozwodzie (ustaniu ustawowej wspólnoty majątkowej) lub po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej.

Sposoby na podział majątku

Dążysz do rozwiązania polubownego czy siłowego?

To od Ciebie zależy jaką przyjmiemy strategię postępowania. Rolą kancelarii adwokackiej jest przedstawienie Ci wad i zalet poszczególnych rozwiązań oraz wspólne wypracowanie efektywnej strategii gwarantującej Twoją przewagę i ostateczny sukces. Skorzystaj z naszego unikalnego doświadczenia wypracowanego na setkach przeprowadzanych postępowań.

Sposoby_na_podział_majątku

95%

pozytywnie zakończonych spraw naszych klientów

100+

prowadzonych postępowań o podział majątku

2

modele rozliczeń – opłata stała lub obniżona opłata i premia za sukces sprawy

20

lat doświadczenia w postępowaniach sądowych

Kiedy następuje podział majątku?

Podział majątku to podstawowy skutek ustania ustawowej małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Do podziału majątku dochodzi w momencie rozwodu lub wprowadzeniu rozdzielności majątkowej, nigdy wcześniej. Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona przed zawarciem związku małżeńskiego lub po zawarciu, jeszcze przed rozwodem, i jest ustanawiana aktem notarialnym lub wyrokiem sądowym. Sama wspólnota majątkowa powstaje na mocy ustawy – po zawarciu związku małżeńskiego. Jej powstanie warunkują zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Majątek wspólny

Powstanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej oznacza, że wszystkie dobra nabyte po jej zawarciu przez oboje małżonków stanowią od teraz majątek wspólny.

To ustawa wskazuje jakie elementy zaliczamy do majątku wspólnego. Majątek ten liczymy od daty ślubu, aż do dnia rozwodu, wprowadzenia rozdzielności majątkowej lub śmierci jednego z małżonków.

 

1
Nieruchomości, czyli mieszkania, domy oraz grunty nabyte w trakcie trwania małżeństwa.
2
Samochody, motocykle, łodzie, samoloty oraz inne pojazdy nabyte w trakcie trwania małżeństwa.
3
Środki na kontach bankowych, lokaty, obligacje, akcje, udziały w spółkach. Wartość firmy prowadzonej przez małżonka.
4
Wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, dzieła sztuki, meble i sprzęt RTV/AGD.
5
Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
6
Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.
7
Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

 

W Polsce majątek wspólny jest domyślnym sposobem uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, chyba że ustalą oni inaczej przed lub w trakcie trwania małżeństwa wprowadzając umowny ustrój majątkowy. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Majątek osobisty

Nie wszystkie Twoje składowe majątku zaliczane są do wspólnoty majątkowej.

W każdym małżeństwie obok majątku wspólnego funkcjonuje także majątek osobisty męża oraz żony. Przede wszystkim są to wszystkie dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

W skład majątku osobistego wchodzą przede wszystkim:

1
Własność, którą posiadałeś przed zawarciem małżeństwa, wszystkie nabyte przed ślubem dobra, np. nieruchomości, samochody, sprzęt elektroniczny, itd.
2
Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków takie jak: ubrania, zegarek, okulary, pojazd inwalidzki niezbędny dla małżonka będącego inwalidą, instrument muzyczny, sprzęt sportowy przeznaczony do wyłącznego użytku małżonka.
3
Wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, zaliczają się do majątku osobistego, o ile nie zostały przekazane na rzecz obu małżonków.
4
Pprzedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Pamiętaj!

Istnieją pewne wyjątki od sztywnych zasad określających co wchodzi w skład majątku osobistego czy też wspólnego. Liczy się także to jak Ty i Twój prawnik jesteście w stanie udokumentować i udowodnić, do którego z majątków przypisać konkretne dobra nabyte po zawarciu związku małżeńskiego.
W przypadku, gdy majątek osobisty jednego z małżonków został przekształcony w majątek wspólny poprzez czynności prawne dokonane w trakcie małżeństwa lub gdy majątek osobisty został wykorzystany do realizacji celów małżeńskich, utrzymania majątku wspólnego czy też na rzecz majątku osobistego drugiego małżonka, może nastąpić zmiana statusu prawnego poszczególnych elementów majątku.
Faktyczne granice pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym mogą być niejednoznaczne, a konkretny stan faktyczny zależy od wielu czynników.
Aby najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, skontaktuj się z doświadczonym i kompetentnym adwokatem.

Jak wygląda opieka adwokata w zakresie spraw o podział majątku?

Sposoby podziału majątku

Podział fizyczny majątku (np. podział środków pieniężnych, wyodrębnienie lokali we wspólnym lokalny, podział fizycznie działki gruntu)
Podział majątku poprzez przyznanie na wyłączną własność jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego (np. spłata wartości połowy mieszkania).
Podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku wspólnego.

Jakimi kwestiami zajmuje się adwokat w podziałach majątku?

 • ustalenie składowych majątku wspólnego
 • ustalenie składowych majątku osobistego żony i męża
 • negocjacje, mediacje i ugody w ramach podziału majątku
 • podział majątku (fizyczny, wyłączna własność ze spłatą, podział pieniędzy ze sprzedaży majątku wspólnego)
 • rozliczenie środków przeznaczonych z majątku osobistego na rzecz wspólnego majątku
 • rozliczenie środków przeznaczonych z majątku wspólnego na rzecz osobistego majątku jednego z małżonków
 • rozliczenie środków przeznaczonych z majątku osobistego jednego z małżonków na rzecz osobistego majątku drugiego małżonka
 • sprawy o nierówny podział majątku wspólnego
 • sprawy o rozdzielność majątkową (przed lub w trakcie trwania małżeństwa)
 • sprawy o podział majątku po śmierci małżonka
 • egzekucja wyroków sądowych w sprawach o podział majątku, w tym ustalenie możliwego harmonogramu spłat w ratach lub odroczenia spłaty

Pomoc w sprawach o podziały majątku - gdzie działamy?

Działamy na terenie całej Polski. Obecnie jest to możliwe dzięki wprowadzeniu w sądach rozpraw w formie zdalnej, czyli videokonferencji.

 

Świadczymy pomoc bezpośrednią oraz wsparcie zdalne dla klientów.

 

Pomoc prawna obejmuje konsultacje, analizy dokumentów i umów, udział w negocjacjach i mediacjach, udział w postępowaniach sądowych oraz wparcie na etapie egzekucji orzeczenia sądowego. To Ty decydujesz jaki zakres obsługi prawnej wybierasz, my doradzamy najkorzystniejsze rozwiązanie i współmiernie dostosowujemy do tego koszty.

 

Pamiętaj o możliwości rozliczenia z adwokatem za odniesiony sukces w Twojej sprawie, dopiero po jej zakończeniu.

Skontaktuj się z nami
Adwokat_podziału_majątku_-__gdzie_działamy_
Nie wiesz na jaki finał Twojej sprawy o podział majątku możesz liczyć? Zadzwoń lub napisz – uzyskaj bezpłatną pierwszą konsultację